Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Zodra u de inschrijfformulier/lidmaatschapsovereenkomst (in het vervolg te noemen "overeenkomst") tekent, wordt u lid van Sports Fit Lab.

1.2 In onderstaande zal gesproken worden met 'het lid'; hiermee wordt gedoeld op één ieder die aan de trainingen van Sports Fit Lab heeft deelgenomen, waaronder reguliere trainingen, workshops, seminars, proeflessen en bootcamp(s).

2. Voorwaarden

 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Sports Fit Lab en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Sports Fit Lab en het lid.

2.2. Sports Fit Lab is gerechtigd ten alle tijden de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in op de datum bekendgemaakt door Sports Fit Lab.

2.3 Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat het lid akkoord met alle voorwaarden en huisregels van Sports Fit Lab.

3. Lidmaatschap

3.1 Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt ondergetekende in met de huisregels en voorwaarden van Sports Fit Lab.

 3.2 Een nieuwe inschrijving geldt voor een periode van minimaal 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden tenzij anders overeengekomen met Sports Fit Lab; het lidmaatschap wordt daarna automatisch verlengd met telkens één maand. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde 'ingangsdatum lidmaatschap'.

3.3 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en persoonsgebonden en kan alleen na toestemming van Sports Fit Lab worden overgedragen. Voor inschrijven geldt een legitimatieplicht. Sports Fit Lab behoudt zich het recht voor om nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.4 Sports Fit Lab is gerechtigd ten alle tijden identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die deelneemt aan de trainingen inderdaad het lid betreft.

3.5 Het lid mag gedurende de trainingsdagen trainen in de overeenkomst vermelde trainingslocaties van Sports Fit Lab, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap.

 3.6 Jongeren mogen vanaf 6 jaar deelnemen aan de trainingen met toestemming van een ouder/voogd.

4. Betaling

4.1 Het lid betaald vooraf de maandelijkse kosten of losse rittenkaarten.

4.2 De maandelijkse contributie houdt geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

4.3 De contributie is gebaseerd op een kwartaalcyclus met een X aantal trainingen per 4 weken.

4.4 De maandelijkse incasso wordt gecontinueerd tot één maand na schriftelijke opzegging conform het uitschrijf protocol.

4.5 Bij een abonnementswijziging machtigt het lid Sports Fit Lab automatisch om de contributie aan te passen conform het bijpassende abonnement. Een abonnementswijziging wordt geaccepteerd bij schriftelijke verklaring door het lid ingediend bij Sports Fit Lab.

5. Privacy

5.1 Sports Fit Lab verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5. Sports Fit Lab verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Sports Fit Lab en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Sports Fit Lab.

6. Instemmingsverklaring beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden

6.1 Een inschrijving komt overeen met een instemmingsverklaring voor het maken van beeldmateriaal welke gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals flyers en de website van Sports Fit Lab. Ook na het beëindigen van het lidmaatschap zal Sports Fit Lab beeldmateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden.

6.2 Het is niet mogelijk om gepubliceerde beeldmateriaal terug te draaien tenzij dit schade kan veroorzaken voor het desbetreffende lid of voormalig lid. Sports Fit Lab zal nimmer beeldmateriaal publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld.

6.3 Indien het lid bezwaar heeft tegen het verschijnen van beeldmateriaal waarop het lid te zien is, dan kan het lid dit schriftelijk doorgeven aan de hoofdinstructeur, waarna rekening wordt gehouden met de wensen van het lid.

7. Nevenactiviteiten en relatie- en concurrentiebeding

7.1 Het gebruik van het Sports Fit Lab logo en naam zonder toestemming van Sports Fit Lab kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Het is verboden om de aangeleerde technieken, foto's en video's aan derden ter beschikking te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken zoals verkoop van aangeleerde lesstof. Het is verboden om de aangeleerde technieken te onderwijzen of te gebruiken voor onderwijs aan derden.

7.2 Bij overtreding van de 3 bovengenoemde verboden verbeurt ondergetekende aan Sports Fit Lab een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan Sports Fit Lab toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

 

8. Abonnementswijzigingen

8.1 Abonnementswijzigingen worden vanaf 3 maanden nadat het lid zich heeft ingeschreven bij Pure Physics Academy geaccepteerd en dienen schriftelijk bij Sports Fit Lab ingediend te worden.

8.2 Een abonnementswijzigingen waarbij het abonnement wordt uitgebreid gaat per direct in. Voor gereduceerde abonnementswijzigingen geldt een termijn van 30 dagen, waarna het nieuwe abonnement in zal gaan. Als het lid een abonnementswijziging heeft ingediend, dan kan het lid na 3 maanden het abonnement opnieuw wijzigingen naar een ander gewenst abonnement; tenzij het om een uitbreiding van het abonnement gaat, een uitbreiding van het abonnement kan elk moment aangevraagd worden.

9. Afwezigheid

9.1 Indien het lid wegens langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel met een duur van meer dan één maand de training niet kan volgen (dit geldt bijvoorbeeld niet in geval van studie, stage, werk en vakantie) wordt de lidmaatschap op non-actief gesteld.

9.2 Het lid dient hiervoor een medische verklaring of ander - ten genoegen van Sports Fit Lab - deugdelijk bewijs van arts aan Sports Fit Lab te overhandigen. Na ontvangst van de bewijsstukken zal het non-actief lidmaatschap ingaan vanaf de eerstvolgende maand. Het aanvraag van een inactief lidmaatschap wordt enkel in overweging genomen bij afwezigheid van 6 weken of langer van trainingen door het lid.

9.3 Voor iedere opschorting is Sports Fit Lab bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

9.4 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

9.5 De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

10. Beëindiging lidmaatschap

10.1 Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand. Tijdens deze periode mag het lid nog deelnemen aan de trainingen.

10.2 Een berichtgeving via enig ander communicatiemiddel voldoet niet. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van schriftelijke uitschrijving, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.

10.3 Na een schriftelijke uitschrijving ontvangt ondergetekende binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van Sports Fit Lab per mail. Heeft ondergetekende geen bevestiging van uitschrijving ontvangen, dan dient ondergetekende contact op te nemen met Sports Fit Lab.

10.4 Sports Fit Lab mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

b. als het lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid

d. indien het lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegt.

Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

10.5 Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander - ten genoegen Sports Fit Lab - deugdelijk bewijs vereist is. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op medische gronden, is Sports Fit Lab bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

11. Strippenkaart

11.1 Een strippenkaart is ten alle tijden persoonsgebonden. Een strippenkaart is enkel bedoeld voor de trainingen zoals vermeld op de voorzijde. Het is aan de strippenkaarthouder vrij om zelf te bepalen welke dagen deel te nemen aan de training.

11.2 Een strippenkaart mag enkel gebruikt worden voor de training vermeld op de voorzijde van de strippenkaart.

11.3 Het is verboden een strippenkaart te kopiëren of op andere manieren te vermenigvuldigen. Het is verboden om een strippenkaart te verkopen aan derden.

12. Klachten en Informatieverplichting

12.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Sports Fit Lab te worden doorgegeven.

12.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Sports Fit Lab kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

12.3 In geval van klachten met betrekking tot Sports Fit Lab dient het lid zich de klacht te adresseren aan purephysicsacademy@gmail.com onder vermelding van datum, locatie en aard van de klacht.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Het lid verklaart hierbij dat het onderhavige sportonderricht uitsluitend ontvangen zal worden voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door het lid worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van kracht en/of cardiotraining risico’s met zich mee kan brengen. Het lid neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van alle bewegingsoefeningen op zich. Tevens zal het lid alle Sports Fit Lab personeel vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

13.2 Sports Fit Lab is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade van goederen of immateriële schade (bv. emotionele schade of lichamelijk letsel) aan leden noch voor de daaruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Sports Fit Lab en haar personeel. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Sports Fit Lab, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

14. Huisreglement

14.1. Het lid is bekend met de door Sports Fit Lab gehanteerde huisregels. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.

14.2. Sports Fit Lab kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

15. Slotbepalingen

15.1. Op alle door Sports Fit Lab gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2. Overeenkomsten tussen het lid en Sports Fit Lab kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

15.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.